ตรวจสอบอาคารคืออะไรและตรวจสอบอาคารมีกี่ประเภท


ตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบอาคารก็คือการตรวจสอบสภาพของอาคารในด้านความมั่นคง รวมถึงการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารในปี พ.ศ. 2522 การตรวจสอบอาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายชีวิตรวมถึงทรัพย์สินของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร  

ถึงแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายต่างๆ เป็นมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้มาตลอดแต่ความเสี่ยงของอาคารก็ยังคงมีอยู่เสมอมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือโศกนาฏกรรมอันนำมาซึ่งความสูญเสียต่อผู้ใช้อาคารหรือเจ้าของอาคารได้ทุกเมื่อดังนั้น เจ้าของอาคารต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบอาคาร ควรรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารที่ถูกต้องดูแลระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้อาคารหรือเจ้าของอาคารเองก็ตาม

การตรวจสอบอาคารมีกี่ประเภท

การตรวจสอบอาคารจะต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอไม่ควรละเลยหรือหลีกเลี่ยงเพียงเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพราะผลสุดท้ายแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเจ้าของอาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไปแน่นอน ปัจจุบันมีอาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายทั้งหมด 9 ประเภทด้วยกันได้แก่

1.อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษคืออาคารที่มีพื้นที่รวมทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

2.อาคารสูง

อาคารสูงคืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไปโดยวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงชั้นดาดฟ้า

3.อาคารชุมนุมคน

อาคารชุมนุมคนหมายถึงอาคารที่บุคคลเข้าไปภายในเพื่อใช้ผลประโยชน์ในการชุมนุมโดยมีพื้นที่ตั้งแต่ 1000 ตารางเมตรขึ้นไป

4.โรงแรม

โรงแรม ตามกฎหมายได้ระบุไว้ว่าเป็นโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องต่ออาคารขึ้นไป

5.อาคารชุด

อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม คือ อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับในหลายครอบครัวโดยมีพื้นที่ตั้งแต่ 2000 ตารางเมตรขึ้นไป

6.โรงมหรสพ

โรงมหรสพ หมายถึง อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้สำหรับการฉายภาพยนตร์แสดงละครแสดงดนตรีหรือแสดงงานรื่นเริงต่างๆ  

7.สถานบริการ

สถานบริการ ว่าด้วยตามกฎหมายสถานบริการคือสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป  

8.ป้าย

ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสำหรับการติดตั้งป้ายที่มีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป  

9.อาคารโรงงาน

อาคารโรงงาน หมายถึง โรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้นขึ้นไปและมีพื้นที่ตั้งแต่ 5000 ตารางเมตรขึ้นไป

การตรวจสอบอาคารมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องตรวจสอบ การตรวจสอบอาคารควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ควรจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารที่มีความชำนาญโดยตรงเป็นผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อให้การตรวจสอบอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด